MIKRO GRANTY

Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Nabór wniosków

Od 16 czerwca do 21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie wyników naboru

25 sierpnia 2023 r.

O programie

Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki korzystając z najnowszych danych oraz najlepszych praktyk wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. Czytaj więcej

Wyniki

0

Liczba organizacji,
która otrzymała dotację

0

Liczba planowanych
wydarzeń

0

Łączna kwota
dotacji

Aktualności

Bądź na bieżąco

W aktualnościach znajdziesz wszystkie ważne informacje na temat programu MIKRO GRANTY

Wczytaj więcej
Data publikacji: 2023-12-29

PLEBISCYT

Ogłaszamy Plebiscyt na najciekawsze wydarzenie pierwszej edycji Mikro Grantów! Zorganizowałeś ciekawe wydarzenie w ramach I edycji Mikro Grantów? Weź udział w Plebiscycie na najciekawsze wydarzenie! …

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie lub skontaktuj się z nami.

1. Jak aplikować do Programu MIKRO GRANTY?

Aby aplikować do Programu MIKRO GRANTY należy złożyć wniosek w formie elektronicznej (w systemie AMODIT MIKRO GRANTY) załączając (również w AMODIT) skany poniżej wymienionych dokumentów (wymaganych w Programie):

  1. Zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia zwykłego), zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu – (załączone w formie skanu). UWAGA: za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą składania wniosku (nie dotyczy to informacji z KRS, która powinna być aktualna na 14 dni przed złożeniem wniosku).
  2. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy  (załączony w formie skanu).
  3. Oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku (załączone w formie skanu). Treść oświadczenia: Oświadczam/y, że wszystkie dokumenty załączone do wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu MIKRO GRANTY są zgodne z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny”. Oświadczenie jest dostępne do pobrania w AMODIT (zakładka szablony). W przypadku braku zgodności danych ujawnionych w zaświadczeniu lub informacji Wnioskodawca przedstawia stosowne wyjaśnienie i dokumenty potwierdzające stan faktyczny (np. kopię uchwały dot. wyboru nowych władz, itp).
  4. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. 2022 rok; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww. dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku (dokument załączony w formie skanu).
  5. Podpisany elektronicznie wniosek w wersji pdf (pobrany z AMODIT po kliknięciu ikony wyślij).

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MIKRO GRANTY, link do aktywacji:

amodit.mikrograntysportowe.pl

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Datą złożenia wniosku o wsparcie finansowe/grant jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Jeśli dana pozycja wniosku nie odnosi się do określonego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”, w przypadku okienek „liczbowych” – „0”

2. Jak załączyć w systemie AMODIT wymagane dokumenty (wymienione w pytaniu 1)?

Aby załączyć w systemie AMODIT wymagane dokumenty należy podczas wypełniania wniosku dot. Programu MIKRO GRANTY kliknąć w krzyżyk w niebieskim kółeczku w górnej części wniosku i dalej postępować zgodnie z instrukcją. Należy załączyć oddzielnie każdy dokument (odpowiednio go nazywając) w formie czytelnego skanu.

3. Czy organizacja sportowa może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak. W ramach programu możliwe jest złożenie wielu wniosków. Należy przy tym pamiętać, aby wypełniając formularz wniosku w systemie AMODIT dla każdego z nich załączyć skany wymaganych dokumentów.

4. Czy wymagane jest składanie dokumentów w wersji papierowej?

Nie.

5. Kto jest uprawniony do uzyskania wsparcia finansowego/grantu?

Program skierowany jest do organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i  kultury fizycznej.

x