FAQ

Najczęściej zadawamne pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU MIKRO GRANTY realizowanego w roku 2023

Informacje ogólne:

Operatorem krajowym Programu MIKRO GRANTY jest Fundacja Orły Sportu w Pucku.

Wnioski o wsparcie finansowe/granty na realizację zadania należy składać w systemie AMODIT MIKRO GRANTY od dnia 16 czerwca 2023 od godz. 12.00 do dnia 23 lipca 2023 do godz. 23.59 od dnia 25 lipca do dnia 01 sierpnia 2023 (było 14 lipca 2023, zm. 21 lipca 2023; dodano od dnia 25 lipca do dnia 01 sierpnia 2023) .

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek oraz załączone Oświadczenie o zgodności muszą być podpisane przez osoby wskazane do reprezentowania Wnioskodawcy:

– wniosek – wydruk pdf podpisany elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego

– Oświadczenie – scan podpisanego oryginału Rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe i ogłoszenie wyników naboru nastąpi nie później niż do dnia 11 sierpnia 2023 roku (było 28 lipca 2023 roku, 4 sierpnia 2023)

Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

Po podpisaniu umowy dokonanie zmiany w zakresie realizacji zadania wymaga pisemnej zgody Operatora lub stosownego aneksu do umowy (w zależności od charakteru zmiany – pytanie nr 16)

Przyznane środki finansowe trzeba wykorzystać nie później niż do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie (max termin w umowie to 30 listopada 2023 r.).

Rozliczenie (tj. zał. 1-5) będą przesyłane wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu AMODIT najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania/daty zakończenia realizacji zajęć sportowych/wydarzeń/innych form realizacji wskazanych we wniosku.  Jeżeli zadanie kończy się w okresie między 16 a 30 listopada 2023 r. – rozliczenie będzie musiało być przesłane najpóźniej do dnia 16 grudnia 2023 r.

Data 16 grudnia 2023 r. jest ostateczną datą rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego.


Konto AMODIT MIKRO GRANTY nie jest tożsame z kontem AMODIT Ministerstwa Sportu i Turystyki i LZS. Obowiązuje nowa rejestracja, login i hasło!


UWAGA!!!!!

Zgodnie z opinią MSIT, organizacje powstałe w roku 2023 mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu MIKRO GRANTY.  Zamiast Sprawozdania finansowego są zobligowane dostarczyć oświadczenie (podpisane zgodnie z reprezentacją) o tym, że niedołączenie do wniosku o dofinansowanie sprawozdania za rok 2022 wynika z faktu, iż organizacja powstała w roku 2023.

1. Czy jeżeli mam założone konto w systemie AMODIT obsługiwanym przez MSiT lub LZS to czy w systemie AMODIT MIKRO GRANTY Fundacji Orły Sportu muszę ponownie od początku wprowadzać dane organizacji i nadawać nowe hasła i loginy?

Tak. Jest to niezbędne. System AMODIT MIKRO GRANTY jest odrębnym generatorem wniosków.

2. Jak aplikować do Programu MIKRO GRANTY?

Aby aplikować do Programu MIKRO GRANTY należy złożyć wniosek w formie elektronicznej (w systemie AMODIT MIKRO GRANTY) załączając (również w AMODIT) skany poniżej wymienionych dokumentów (wymaganych w Programie):

 1. Aby aplikować do Programu MIKRO GRANTY należy złożyć wniosek w formie elektronicznej (w systemie AMODIT MIKRO GRANTY) załączając (również w AMODIT) skany poniżej wymienionych dokumentów (wymaganych w Programie):1) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia zwykłego), zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu – (załączone w formie skanu). UWAGA: za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą składania wniosku (nie dotyczy to informacji z KRS, która powinna być wygenerowana między dniem 1 czerwca 2023 a datą złożenia wniosku (było: aktualna na 14 dni przed złożeniem wniosku)2) statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy  (załączony w formie skanu).3) oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku (załączone w formie skanu). Treść oświadczenia: Oświadczam/y, że wszystkie dokumenty załączone do wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu MIKRO GRANTY są zgodne z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny”.

  Oświadczenie jest dostępne do pobrania w AMODIT (zakładka szablony).

   

  W przypadku braku zgodności danych ujawnionych w zaświadczeniu lub informacji Wnioskodawca przedstawia stosowne wyjaśnienie i dokumenty potwierdzające stan faktyczny (np. kopię uchwały dot. wyboru nowych władz, itp).

  4) sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. 2022 rok; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww. dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku (dokument załączony w formie skanu).

  5) Podpisany elektronicznie wniosek w wersji pdf (pobrany z AMODIT po kliknięciu ikony wyślij).

   

  Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MIKRO GRANTY, link do aktywacji:

  amodit.mikrograntysportowe.pl

  Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

  Datą złożenia wniosku o wsparcie finansowe/grant jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

  Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Jeśli dana pozycja wniosku nie odnosi się do określonego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”, w przypadku okienek „liczbowych” – „0”

 2. Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy  (załączony w formie skanu).
 3. Oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku (załączone w formie skanu). Treść oświadczenia: Oświadczam/y, że wszystkie dokumenty załączone do wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu MIKRO GRANTY są zgodne z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny”. Oświadczenie jest dostępne do pobrania w AMODIT (zakładka szablony). W przypadku braku zgodności danych ujawnionych w zaświadczeniu lub informacji Wnioskodawca przedstawia stosowne wyjaśnienie i dokumenty potwierdzające stan faktyczny (np. kopię uchwały dot. wyboru nowych władz, itp).
 4. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. 2022 rok; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww. dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku (dokument załączony w formie skanu).
 5. Podpisany elektronicznie wniosek w wersji pdf (pobrany z AMODIT po kliknięciu ikony wyślij).

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MIKRO GRANTY, link do aktywacji:

amodit.mikrograntysportowe.pl

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Datą złożenia wniosku o wsparcie finansowe/grant jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Jeśli dana pozycja wniosku nie odnosi się do określonego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”, w przypadku okienek „liczbowych” – „0”

3. Jak załączyć w systemie AMODIT wymagane dokumenty (wymienione w pytaniu 1)?

Aby załączyć w systemie AMODIT wymagane dokumenty należy podczas wypełniania wniosku dot. Programu MIKRO GRANTY kliknąć w krzyżyk w niebieskim kółeczku w górnej części wniosku i dalej postępować zgodnie z instrukcją. Należy załączyć oddzielnie każdy dokument (odpowiednio go nazywając) w formie czytelnego skanu.

 

Po wykonaniu opcji „wyślij” nie można zmieniać załączników!!! Na etapie „Załączenie wniosku PDF” można dodać jedynie podpisany elektronicznie wniosek PDF.

4. Czy organizacja sportowa może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak. W ramach programu możliwe jest złożenie wielu wniosków. Należy przy tym pamiętać, aby wypełniając formularz wniosku w systemie AMODIT dla każdego z nich załączyć skany wymaganych dokumentów.

5. Czy wymagane jest składanie dokumentów w wersji papierowej?

Nie.

6. Kto jest uprawniony do uzyskania wsparcia finansowego/grantu?

Program skierowany jest do organizacji sportowych, których jednym z celów działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i  kultury fizycznej.

7. W jakiej wysokości można uzyskać wsparcie finansowe/grant na realizację Programu MIKRO GRANTY?

Maksymalna kwota wnioskowanego wsparcia/grantu w ramach Programu MIKRO GRANTY wynosi 20 000,00 zł na jedno zadanie/wniosek.

8. Na ile wniosków organizacja sportowa może uzyskać wsparcie finansowe?

Organizacja sportowa może uzyskać wsparcie finansowe do maksymalnie 5 złożonych wniosków.

9. Na jakie działania może zostać przeznaczone wsparcie finansowe w ramach Programu MIKRO GRANTY?

W ramach wnioskowanego wsparcia, uczestnikami bezpośrednimi mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18. roku życia (wykreślone).

Wsparcie finansowe może być przeznaczone wyłącznie na:

 1. a) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, zakup niezbędnego sprzętu sportowego w wysokości do 10% wartości dotacji
 2. b) transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
 3. c) promocję przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
 4. d) obsługę sędziowską, techniczną, instruktorską i ekspercką, informatyczną oraz medyczną.

W związku z dodaniem nowej kategorii wydatku do Programu wprowadzonego w dniu 19.07.2023, Wnioskodawcy, którzy nie mieli możliwości ujęcia tego wydatku w składanym wcześniej wniosku, będą mogli dokonać aktualizacji po otrzymaniu informacji o przyznaniu wsparcia finansowego na etapie aktualizacji wniosku.

10. Czy każda organizacja sportowa może uzyskać wsparcie finansowe, niezależnie od kwoty dotacji pozyskanych z innych źródeł do innych zadań?

TAK (porzednio było „Nie, w Programie MIKRO GRANTY wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te organizacje, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczyły 200 tys. Zł”.

Do wniosku należy dołączyć scan sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (tj. za 2022r. lub sprawozdanie finansowe za 2022 r.); w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć scan dodatkowej informacji uzupełniającej o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Programu MIKRO GRANTY, do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe dotyczące ostatniego roku obrachunkowego, tj. 2022 r.

Dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

11. Czy organizacja sportowa, która powstała i uzyskała wpis do odpowiedniego rejestru (KRS/inny) w roku 2023 może złożyć wniosek o wsparcie finansowe w ramach Programu MIKRO GRANTY?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa z dnia 30.06.2023 organizacje sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu MIKRO GRANTY. Zamiast Sprawozdania finansowego za rok 2022 są zobligowane złożyć podpisane zgodnie z reprezentacją oświadczenie, że brak sprawozdania finansowego za rok 2022 wynika z faktu, iż dana organizacja powstała w roku 2023.

12. Jaki sprzęt sportowy można zakupić w ramach programu?

W ramach Programu MIKRO GRANTY nie przewidziano możliwości zakupu sprzętu sportowego. W ramach wsparcia finansowego można zakupić drobny sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania, kwota przeznaczona na zakup nie może przekroczyć 10 % wartości przyznanego wsparcia finansowego.

13. Czy organizacje sportowe będą musiały przewidzieć udział środków własnych w ramach starania się o uzyskanie wsparcia finansowego w Programie MIKRO GRANTY?

Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania (w przypadku wnioskowania o maksymalną kwotę wsparcia finansowego, tj. 20 000, 00 zł udział własny musi wynosić co najmniej 1052,63 zł. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można będzie finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

14. Czy można ubiegać się o wsparcie finansowe do obozu sportowego?

Nie. Dofinansowanie do obozów sportowych przewidziano w innym programie, którego operatorem krajowym została Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej

15. Czy można ubiegać się o wsparcie finansowe w zakresie organizacji wydarzeń e-sportowych?

Warunki konkursu nie przewidują organizacji wydarzeń e-sportowych

16. Czy pobieranie składek członkowskich od członków klubu należy rozumieć jako pobieranie opłat od uczestników przedsięwzięcia?

Nie, w przypadku gdy składki członkowskie nie są uzależnione od udziału uczestnika bezpośredniego w zadaniu i jeżeli pobierane składki członkowskie są wykorzystywane do realizacji innych przedsięwzięć statutowych, niekoniecznie adresowanych do członków organizacji.

Tak, w przypadku, gdy udział uczestnika bezpośredniego w zadaniu jest bezpośrednio uzależniony od wniesienia składki członkowskiej. Informację o rodzaju oraz wysokości opłat należy doprecyzować w polu „Deklaracja pobierania lub nie pobierania środków od uczestników zadania”.

17. Czy można wprowadzać jakiekolwiek zmiany do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego po podpisaniu umowy?

Tak, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Operatorem.

Za uprzednią, pisemną zgodą Operatora, można dokonać:

 • zmiany terminu i miejsca realizacji formy wsparcia ujętej we wniosku o wsparcie finansowe;
 • zmiany liczby osób prowadzących zajęcia sportowe.

Pozostałe zmiany dokonywane są w formie aneksu do umowy.

18. Czy we wniosku można podać konto bankowe w banku mającym siedzibę poza granicami Polski lub konto dewizowe w banku mającym siedzibę na terenie Polski?

Konto wskazane we wniosku musi funkcjonować w banku prowadzącym działalność na terenie Polski i być kontem złotówkowym. Nie ma obowiązku zakładania oddzielnego konta bankowego na potrzeby grantu.

19. Czy jeżeli w danej organizacji jest kilka/kilkanaście osób upoważnionych do reprezentowania organizacji i składania oświadczeń woli to czy wszystkie muszą być wymienione w tabeli dot. osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.

Nie. W tabeli wymagana jest ta liczba osób, która jest zgodnie ze statutem wymagana do reprezentowania. Należy jednak pamiętać, że wskazane osoby będą podpisywały wniosek o dofinansowanie (a w przyszłości dokumenty rozliczające).

20. Jakie kryteria stosowane są przy wyborze wniosków?

Przy wyborze wniosków stosowane będą następujące kryteria:

 1. wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadań przez wnioskodawcę
 2. szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem
 3. liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących aktywności sportowe
 4. zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęć sportowych
 5. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych
 6. wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie, opłaty startowe
 7. udział wolontariuszy w realizacji zadania
 8. promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
 9. udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym

21. Co zrobić w sytuacji gdy jest problem z wypełnieniem poszczególnych rubryk wniosku (brak edycji wymaganych pól wniosku lub załączników itp.)

Należy odświeżyć stronę, a w przypadku dalszego występowania jakiegokolwiek problemu technicznego wynikającego z obsługi elektronicznego generatora wniosków AMODIT, należy zgłaszać pod adresem  pomoc@mikrograntysportowe.pl

22. Gdzie należy zgłaszać problemy merytoryczne z wypełnieniem wniosku?

Pozostałe problemy dot składania wniosków o wsparcie finansowe/granty na organizację wydarzeń sportowych   (merytoryczne/inne) należy zgłaszać drogą e-mali: rekrutacja@mikrograntysportowe.pl lub telefonicznie (numery telefonów do kontaktu zamieszczone na stronie www.mikrograntysportowe.pl w zakładce kontakt

23. Czy można przeznaczyć wsparcie w ramach grantu na obóz sportowy stacjonarny (nie wyjazdowy)?

Wsparcie finansowe w Programie MIKRO GRANTY nie jest przeznaczone na organizację obozów i półkolonii. Możliwe jest wsparcie na organizację zajęć sportowych. Jeżeli będą one nosiły znamiona prozdrowotnych półkolonii, czyli dzieci będą miały zagwarantowane co najmniej trzy godziny różnorodnej aktywności fizycznej dziennie i zyskają dostęp do psychologów, dietetyków oraz fizjoterapeutów – to wtedy będzie to program Prozdrowotne Półkolonie. Natomiast, jeżeli to będą wyłącznie zajęcia sportowe (ale nie obozy) – to mogą ubiegać się o środki w naszym Programie.

24. Jakie wydatki mogą być realizowane w ramach promocji przez Grantobiorców?

W ramach wydatków na promocję po stronie potencjalnych Grantobiorców mogą być realizowane:

 • zakup medali i pucharów dla uczestników bezpośrednich wydarzeń sportowych,
 • wydruk dyplomów i certyfikatów (wg wzoru Operatora)
 • indywidualne małe kampanie realizowanych wydarzeń w środowisku lokalnym

Operator natomiast realizuje promocję Programu Mikro Granty na poziomie ogólnopolskim (strona internetowa projektu, kampania mediowa, filmy promocyjne, brifingi prasowe, prowadzenie kanałów społecznościowych, FB, itp.).

Dla potrzeb lokalnych wydarzeń Operator przekaże zainteresowanym Grantobiorcom logo programu, ogólne wzory dyplomów, certyfikatów, plakatów i banery w formie jpg.

Proszę pamiętać, że Program MIKRO GRANTY służy realizacji wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, a nie promocji.

25. Czy można pokryć koszty transportu na turniej organizowany przez inną organizację?

W projekcie można pokryć koszty transportu, ale na wydarzenie, którego podmiot jest organizatorem. Nie ma niestety możliwości rozliczenia kosztów transportu na inne wydarzenia nie związane z programem Mikro Granty.

26. Czy można przeznaczyć dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla zawodników licencjonowanych?

Wsparcie finansowe będzie udzielane na organizację zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń o charakterze otwartym i ogólnodostępnym. Nie ma więc możliwości, aby ograniczyć adresatów zadania w programie Mikro Granty jedynie do dzieci będących zawodnikami licencjonowanymi.

27. Czy w ramach programu Mikro Granty można finansować zawody szachowe?

Tak, szachy są dyscypliną sportową, dlatego też jeśli organizacja ma w swojej podstawowej działalności statutowej zapis o upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, to jak najbardziej może starać się o dofinansowanie z programu Mikro Granty.

28. Czy podpisane muszą być wszystkie załączniki do wniosku jak wskazuje zapis paragrafu 7, pkt 13 Regulaminu, czy tylko sam wniosek?

Elektronicznie podpisany musi być tylko sam wniosek. Z dniem 21.06.2023 wprowadzono zmianę do Regulaminu. Zmianie uległ zapis w załączniku nr 4 „Regulamin zadania”, paragraf 7, pkt 13 z „Dokumenty dołączane do wniosku muszą być podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy” na  „Elektronicznie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy i dołączony musi być wniosek (w wersji pdf). Pozostałe dokumenty powinny być dołączone w formie skanu, zgodnie z zapisami paragrafu 7 pkt 12”.

29. Czy w ramach zadania można finansować wyjazdy na mecze, turnieje, itp. w części kosztów transportu, wyżywienia, obsługi sędziowskiej, instruktorskiej, medycznej?

W ramach Mikro Grantów koszty dojazdu na mecze/zawody/turnieje/wydarzenia sportowe, wyżywienia, obsługi  itp. można finansować wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca jest organizatorem tych wydarzeń i ma je wpisane w planie i harmonogramie działań, opisie zadania, liczbie imprez w ramach zadania i w szczegółowej kalkulacji kosztów.

Jeżeli jest to wyjazd na mecz/turniej/itp. nie związany bezpośrednio z działaniami wskazanymi we wniosku – koszt dojazdu nie może być kosztem projektu.

Nie ma jednak przeciwwskazań do tego, żeby organizator wydarzenia sam złożył wniosek w AMODIT MIKRO GRANTY i uwzględnił w nim koszty dojazdu wszystkich uczestników.

30. Czy zawarta w Instrukcji informacja o tym, że po pierwszym wysłaniu wniosku przechodzi on do folderu „wysłane” jest poprawna?

Zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku informacja o przejściu wniosku do folderu „Wysłane” po pierwszym kliknięciu „Wyślij” może być nieścisła. Po pierwszym wysłaniu wniosek przechodzi na etap „Załączenie wniosku pdf” , ale nadal jest w folderze „Robocze”.

Po kliknięciu w ikonkę drukarki (po 1 wysłaniu wniosku) następuje konwersja formularza wniosku do pliku pdf, który zapisujemy na dysk;

UWAGA: podpisujemy i załączamy tylko tę wersję wniosku, która będzie wygenerowana na etapie „Załączenie wniosku PDF” – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony!!!!

Dalej postępujemy jak w Instrukcji.

31. Czy można ująć w kosztach wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowego?

Niestety Program MIKRO GRANTY nie przewiduje finansowania przez Wnioskodawców kosztów pośrednich.

32. Czy w ramach projektu można sfinansować koszty zakupu biletów na wycieczki, wejściówek na basen, nagród dla uczestników wydarzeń sportowych, przewodników turystycznych, itp.?

Program MIKRO GRANTY obejmuje ściśle wskazane pozycje budżetowe. Wśród nich nie ma pozycji uwzględniającej wskazane koszty. Można natomiast sfinansować wynajem obiektu (hali gimnastycznej, basenu, stadionu, itp) na czas organizacji danego przedsięwzięcia sportowego.

33. We wniosku w części „Załączniki do wniosku” w pozycji 5 jest podpisany elektronicznie wniosek w wersji pdf. Jeżeli zaznaczę „tak” w przypadku, gdy ten wniosek podpiszę dopiero na kolejnym etapie, to będzie dobrze?

Zaznaczenie na „tak” w tym momencie jest konieczne. Po kliknięciu „Wyślij” nie będzie już możliwości ingerencji w zapisy wniosku, a podpisanie go elektronicznie z niezaznaczonym puntem „tak” spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

34. Jaki zakres usług wydawniczych może być finansowany z projektu?

W ramach projektu może być sfinansowany druk plakatów, ulotek, banerów, dyplomów. Należy jednak pamiętać o zasadzie racjonalności wydatków (zarówno kosztowych jak i ilościowych).

Projekty graficzne plakatów, ulotek, banerów, dyplomów będą udostępnione Grantobiorcom na etapie realizacji umowy (będą one zawierały pole do uzupełnienia o informacje dedykowane poszczególnym projektom).

35. Co wchodzi w dozwolony zakres działań marketingowych? A co nie może być finansowane z projektu. Jaką skalę tych działań przyjąć za dozwoloną?

Promocję ogólnopolską i ogólnopolskie działania marketingowe w ramach zadania Mikro Granty realizuje Operator – Fundacja Orły Sportu. W ramach poszczególnych projektów kwalifikowane będą koszty promocji i działań marketingowych realizowanych lokalnie w ramach projektu. Jednak działania te muszą spełniać wymogi Programu dot. grafiki, informacji o dofinansowaniu i logotypów MSIT, FOS, zadania MIKRO GRANTY.

 

Należy pamiętać, że główną ideą imprez sportowych realizowanych w ramach zadania przez Grantobiorców są koszty realizacji samego wydarzenia sportowego oraz w ramach promocji: zakup medali, pucharów i druku dyplomów. Pozostałe działania promocyjne i marketingowe są dodatkowe i nie mogą stanowić znacznego kosztu w całkowitym budżecie projektu.

36. Co w sytuacji jeśli z przykładowych 30 złożonych wniosków 10 znajdzie się w ogłoszonym ogłoszonym 11 sierpnia (było 28 lipca, 4 sierpnia) rankingu „powyżej kreski” czyli w limicie dofinansowania? Które wówczas dostaną dofinansowanie? Z automatu pierwsze 5 danego wnioskodawcy czy jakieś inne rozwiązanie?

W przypadku, gdy 10 wniosków tego samego Wnioskodawcy uzyska limit punktów kwalifikujący wszystkie wnioski do dofinansowania – dofinansowanie otrzyma 5 wniosków z najwyższą oceną Komisji Oceny Wniosków.

37. Czy stowarzyszenie zwykłe (nie posiadające statutu) może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu MIKRO GRANTY?

Tak, stowarzyszenie zwykłe może ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu. Zamiast statutu dołącza wówczas dokument, który określa zasady jego funkcjonowania, a w części wniosku „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosku…” opisuje sytuację.

W załącznikach w poz 2 załącza akt/dokument założycielski przewidziany dla stowarzyszeń zwykłych.

38. Gdzie znajdę instrukcję wypełnienia wniosku?

Informacja dodatkowa:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do PROGRAMU MIKRO GRANTY przez Ministra Sportu i Turystyki zmianie uległy następujące zapisy we wniosku i Regulaminie:

·        Zmiana zapisów dot grupy odbiorców zadania z „młodzież do 18 roku życia” na „młodzież”

·        Zmiana zapisów dotyczącą obowiązku posiadania przez beneficjentów zapisów w statucie, zgodnie z którym zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej powinny należeć do podstawowej działalności statutowej na taki, zgodnie z którym beneficjentami mogą być organizacje, których statut przewiduje prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej

Ponadto:

·        przedłużeniu uległ termin rekrutacji (naboru wniosków o dofinansowanie) do dnia 23 lipca i od dnia 25 lipca do dnia 1 sierpnia (termin wskazany pierwotnie – 14.07.2023, następnie 21 lipca)

·        przedłużeniu uległ termin ogłoszenia wyników rekrutacji do dnia 11 sierpnia (termin wskazany pierwotnie – 28.07.2023, 4.08.2023).

 • dopuszczono do oceny formalnej skany aktualnego statutu/umowy lub aktu założycielskiego przewidzianego dla prowadzenia działalności Wnioskodawcy w wersji bez podpisu
 • dopuszczono do oceny formalnej skany sprawozdania finansowego za rok 2022 w wersji bez podpisu
 • dopuszczono do oceny formalnej wyciągi KRS wygenerowane z datą od dnia 1 czerwca 2023 do dnia złożenia wniosku
 • rozszerzono kategorię wydatków o zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (przy czym wartość wymienionego sprzętu nie może przekroczyć 10% wartości udzielonego wsparcia finansowego)

Uaktualniony Regulamin znajduje się na stronie projektu www.mikrograntysportowe.pl

Pytania są na bieżąco uzupełniane. Prosimy o śledzenie FAQ i zapisów na stronie https://www.mikrograntysportowe.pl/najczesciej-zadawane-pytania/


FAQ

Zadaj pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi, skorzystaj z formularza poniżej.

  x